جوړ د
متحده عربي امارات
نوى راغلى
١٠٠٪ نګه لمرګل غوړي
تړاو کاپي کاپي شو
١٠٠٪ نګه لمرګل غوړي٦×١٫٥ليټره
کارتن ٦×١٫٥ليټره، جوړنځي نرخ، امارات
91 .04 AED
ژر راځي
خرڅونکى
لېوال هټۍ کره سوداګر
جوړ د
متحده عربي امارات
ترسراوى
سوداګر ترسراوى
توکي حالت
نوى
برخه ډول
بکس
خورالږ غوښتنه
2400
شتون شمېر
پرېمانه
شتونتيا ډول
ژر راځي
جوړولو وړتيا
1000 ټن
جوړولو موده
هره ورځ
سپارنه
له متحده عربي امارات