دلاسونو منځلو مايع  يو کارتن کې 12 دانې
دلاسونو منځلو مايع  يو کارتن کې 12 دانې
دلاسونو منځلو مايع  يو کارتن کې 12 دانې
دلاس مينځلو مايع  يو کارتن کې 12 دانې
تړاو کاپي کاپي شو
دلاس مينځلو مايع يو کارتن کې ١٢ دانې
د لاسونو پاکولو سربیره، د محسن مینځلو مایع یو ځانګړی ماده لري چې پوستکي نرم او رطوبت کوي او د لاسونو پوستکي ته تازه او تازه کوي. د محسن د تشناب مایع د ماشومانو لاسونه ډیر زړه راښکونکي او خوندور کوي.
برانډ
MOHSEN
شتون شمېر
پرېمانه