پښتو شمير کاغذدړه
پښتو شمير کاغذدړه
0_Kaghazdara_Updated_Shmir_Waraktoon_old_color_back.jpg
0_Kaghazdara_Updated_Shmir_Waraktoon_old_color_back.jpg
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال دليرې ښوونځى، پښتو شمېر کاغذدړه
کاغذدړه زده کوونکي ته عددونه ورښيي، زده کوونکى د پاکېدونکي مارکر په مرسته عددونه ليکي. کاغذدړه د وړکتون او لومړي ټولګي لپاره کارېدى شي.
3 .00 USD
بارکوډ
*LDS-POSN-8*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ژبه
ps
خپروونکى
لېوال دليرې ښوونځى
ليکوال
ښاغلى نور رحمان لېوال