پښتو شمير کاغذدړه
Copy Link کاپى شد
کاغذتخته
اين تخته کاغذ به شاگردان شمارش را آموزش ميدهد، که توسط مارکر پاک شونده اعداد را مى نويسند. تخته کاغذ در کودکستان و صنف اول استفاده مى شود.
3 .00 USD
Barcode
*LDS-POSN-8*
Unit Type
هريک
Available quantity
Plenty
مشخصات
مشخصات
Language
ps
Publisher
مکتب لېوال از راه دور
Author
ښاغلى نور رحمان لېوال