دیلینک DWA-510وایرلیس-ج دیسکتاپ اداپتر
تړاو کاپي کاپي شو
دیلینک DWA-510وایرلیس-ج دیسکتاپ اداپتر
وایرلیس اداپتر دیسکتاپ کمپيوټړ لپاره.
25 .00 USD
برانډ
ډيلينک
بارکوډ
*790069302954*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه