چاپګر يا کاپي ماشين کاغذ، کچه اى ٤، ٧٠ګرامه بي درجه، ٥٠٠ پاڼې په بسته کې يو کارتن کې ٥ بستې
تړاو کاپي کاپي شو
کاغذ د چاپګر يا کاپي ماشين لپاره، کچه اى ٤، ٧٠ګرامه اى درجه، ٥٠٠ پاڼې په بسته کې يو کارتن کې ٥ بستې
17 .00 USD
برانډ
MG
کړنلارې او شرتونه
بارکوډ
*LAFK-61*
برخه ډول
بکس
شتون شمېر
پرېمانه