نيو جپن ريډيو کو ن ج ر٢٦٣٥ ١١.٧٠-١٢.٢٠ ج چ ز پ ل ل ل ن ب
تړاو کاپي کاپي شو
New Japan Radio Ku-Band PLL LNB MODEL NJR2635EN4 Freq.11.70-12.20 Ghz
MODEL NJR2635EN4 Input: 11.70 to 12.20 GHz Output: 950 to 1,450 MHz.
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
بارکوډ
*LK-432*
شتون شمېر
پرېمانه