يو سي-٢٥٠+امپېګ-٢ بروډکاسټېنګ انکوډر
تړاو کاپي کاپي شو
يو سي-٢٥٠+امپېګ-٢ بروډکاسټېنګ انکوډر
Video Input: Video Format NTSC/PAL - Analog Video through CVBS (2 Inputs) - Digital Video through SDI (1 Input)
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه