کوليډو ٣اړخيز چاپندى  ٢٠١٥ ماډل، پخپله وکړئ پنډکى
کوليډو ٣اړخيز چاپندى  ٢٠١٥ ماډل، پخپله وکړئ پنډکى
CoLiDo DIY 3D Printer Kit 2015
تړاو کاپي کاپي شو
کوليډو ٣اړخيز چاپندى ٢٠١٥ ماډل، پخپله وکړئ پنډکى
خپل ٣اړخيز چاپندى دغه پنډکي کې راغلي سامان څخه جوړولاى شئ
250 .00 AED
ترسراوى
لېوال هټۍ ترسراوى
توکي حالت
ناکاره پرزو لپاره
برخه ډول
هريو
خورالږ غوښتنه
1
شتون شمېر
1
شتونتيا ډول
کډام کې
سپارنه
له متحده عربي امارات