جوړ د
عربستان
نوى راغلى
Flowaraib G-717 PVC pipe cement 1/2 Kg
تړاو کاپي کاپي شو
Flowaraib G-717 PVC pipe cement 1/2 Kg
Gray, Heavy bound, medium set solvent cement for PVC piping system up to 12"/ 315 mm ALL (Including SCH 80). NSF certification ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001
6 .33 USD
جوړ د
عربستان
ترسراوى
سوداګر ترسراوى
برخه ډول
هريو
خورالږ غوښتنه
1000
شتون شمېر
1000
شتونتيا ډول
کډام کې
سپارنه
له عربستان