جوړ د
عربستان
Flowaraib C-700 PVC pipe cement 1/8 Kg
تړاو کاپي کاپي شو
Flowaraib C-700 PVC pipe cement 1/8 Kg
Clear, Heavy bodied, medium set solvent cement for PVC piping system up to 12"/ 315 mm Diameter (Not for SCH 80). NSF certification ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001
1 .87 USD
جوړ د
عربستان
ترسراوى
سوداګر ترسراوى
توکي حالت
نوى
برخه ډول
هريو
خورالږ غوښتنه
1000
شتون شمېر
1000
شتونتيا ډول
کډام کې
سپارنه
له عربستان