توره او نيلي سرپتلونۍ
تړاو کاپي کاپي شو
توره او نيلي سرپتلونۍ
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
لوړوالى
٣٦
څنګ
٤٦
لستوڼى
٢٠
ملا
٤٤