ماشي رنګه دانه لرونکې کرپ ټوکرو لاس ګنډنې جامې
تړاو کاپي کاپي شو
ماشي رنګه دانه لرونکې کرپ ټوکرو لاس ګنډنې جامې
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
لوړوالى
٤١ سانتي متره
اوږه
١٥ انچه
څنګ
٣٢ سانتى متره
لستوڼى
٢٠ سانتى متره
ملا
٣٠ انچه