مومند پريمر١٠٠ سلنه
تړاو کاپي کاپي شو
مومند پريمر ١٠٠ فيصد
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
کيفيت سلنې
100 سلنه
وزن
٢٤ کيلو ګرامه