سرفوسیپټ چټک +
تړاو کاپي کاپي شو
سرفوسیپټ چټک +
مکروب ضد د لېوال برنډ او ٥٠٠ ملي ليټره
برانډ
رضاراد
شتون شمېر
پرېمانه