تړاو کاپي کاپي شو
ډيکسن لوټ پنسل پاک 80دانى په قوطۍ کې
ډىکسن لوټ پنسل پاک امريکايي کمپنۍ جوړ
شتون شمېر
پرېمانه