ښځينه کتان ټکر
ښځينه کتان ټکر
ښځينه کتان ټکر
ښځينه کتان ټکر
تړاو کاپي کاپي شو
ښځينه کتان ټوکر
داټوکر مختلف رنګونه لري اوپه مختلفو رنګونو يې تاسې په ليوال هټۍ کې پيدا اواخيستلى شۍ
برانډ
لېوال
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
رنګ
هر رنګ