ښځينه ګوجراتي هند‌‌ۍ ټوکر
تړاو کاپي کاپي شو
ښځينه ګوجراتي هند‌‌ۍ ټوکر
دا يو هندي ګوجراتي ټکردي چې په مختلفو ډولونو پيدا اوخيستلى شۍ
برانډ
لېوال
شتون شمېر
پرېمانه