ښځينه  ګل نګار ټکر
ښځينه  ګل نګار ټکر
ښځينه   ګل نګار ټکر
ښځينه   ګل نګار ټکر
تړاو کاپي کاپي شو
ښځينه ګل نګار ټوکر
دا ټوکر په مختلفورنګونو پيدا اولاسته راوړي شۍ
برانډ
لېوال
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
رنگ
ډول