ښځینه جولی ټکر
تړاو کاپي کاپي شو
ښځينه جولي ټوکر
داټوکر په مختلفو ډولونو پيدا اوخيستلي شۍ
برانډ
لېوال
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
رنگ
ډول