تخم کرلو مجمه
تړاو کاپي کاپي شو
تخم کرلو مجمه
د واښګر د تخم کرلو مجمه
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه