جوړ د
افغانستان
نوى راغلى
Liwal Washgr Model - L2
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال واښګر بشپړ لاسي ماډل - ل٢
10500 .00 AFN
برانډ
لېوال
جوړ د
افغانستان
ترسراوى
لېوال هټۍ ترسراوى
بارکوډ
*LLC-21-L1*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه
سپارنه