تړاو کاپي کاپي شو
لېوال خبرتيا بکسه، مياشتنۍ
بکسه خبرتيا د لېوال هټۍ د توکو لټولو پروخت تشريحپاڼه کې ښودل کېږي، همدارنګه دغه خبرتيا په لسګونو نورو د هغو ويبځايونو ويبپاڼو کې راځي چې لېوال خويندې کمپنۍ يې کوربتوب کوي. دغه خبرتيا د ويبپاڼې د تشريحپاڼې اړوند توکو برخه کې راځي. هره خبرتيا شل سانيو لپاره ښودل کېږي او بدلېږي. د متن يا ګراپيک لپاره لاندې کچې لري: لويه پرده (کمپيوټر) منځنۍ پرده (ټابليټ) کوچنى پرده (ګرځند ټليپون) ٢٥٠ پيکسله پلنوالى او ٢٥٠ اوچتوالى