ستاسې پيداوارو مشهورتيا
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال هټۍ د مشهورتيا لپاره څلور ډوله اسانتياوې لري: لومړى لېوال هټۍ ويبځاى کې مشهورتيا خپرول ، دويم د پيداوار تشريح پاڼه کې د اړوند پيداوار سره ستاسې پيداوار راوستل او درييم لېوال هټۍ ګډونوالو ته ستاسې د پيداوار مالومات لېږل او څلورم پموخه او ځانګړي بازارګر درلودل. مشهورتياوې لېوال هټۍ کورپاڼه او د هټۍ نورو ويبپانو کې ښودل کېږي، همدارنګه دغه مشهورتيا په لسګونو نورو هغو ويبځاينونو د پاڼې سر او پاى کې راځي چې لېوال خويندې کمپنۍ يې کوربتوب کوي. د لېوال مشهورتياوو لپاره موږ، نورو ملګرو ويبځاينو سره کار کوو چې د کليک پرسر به تاديه ورته کېږي.