چاپګر يا کاپي ماشين کاغذ، کچه اى ٤، ٨٠ګرامه بي درجه، ٥٠٠ پاڼې په بسته کې يو کارتن کې ٥ بستې
تړاو کاپي کاپي شو
کاغذ د چاپګر يا کاپي ماشين لپاره، کچه اى ٤، ٨٠ګرامه بي درجه، ٥٠٠ پاڼې په بسته کې يو کارتن کې ٥ بستې
18 .00 USD
برانډ
MG
بارکوډ
*LAFK-60*
برخه ډول
بکس
شتون شمېر
پرېمانه