چاپګر يا کاپي ماشين کاغذ، کچه اى ٤، ٨٠ګرامه اى درجه، ٥٠٠ پاڼې په بسته کې يو کارتن کې ٥ بستې
تړاو کاپي کاپي شو
کاغذ د چاپګر يا کاپي ماشين لپاره، کچه اى ٤، ٨٠ګرامه اى درجه، ٥٠٠ پاڼې په بسته کې يو کارتن کې ٥ بستې
19 .00 USD
برانډ
MG
بارکوډ
*LK-472*
برخه ډول
بکس
شتون شمېر
پرېمانه