کوهي کريسټال، خوندور زعپران چاى
تړاو کاپي کاپي شو
کوهي کريسټال، خوندور زعپران چاى
شتون شمېر
پرېمانه