کوهي کريسټال، خوندور شين چاى
تړاو کاپي کاپي شو
کوهي کريسټال، خوندور شين چاى
شتون شمېر
پرېمانه