٤په١ اچ.٢٦٤  اى پي انګوډر
٤په١ اچ.٢٦٤  اى پي انګوډر
٤په١ اچ.٢٦٤  اى پي انګوډر
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال ٤په١ اچ.٢٦٤ اى پي انکوډر
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه