٤په١ اچ.٢٦٤  اى پي انګوډر
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال ٤په١ اچ.٢٦٤ اى پي انکوډر
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه