پرډايس ډېټاکوم پ٣٠٠ سټلايټ موډيم
تړاو کاپي کاپي شو
پرډايس ډېټاکوم پ٣٠٠ سټلايټ موډيم
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه