پرډايس ډېټاکوم پ٣٠٠ سټلايټ موډيم
پرډايس ډېټاکوم پ٣٠٠ سټلايټ موډيم
پرډايس ډېټاکوم پ٣٠٠ سټلايټ موډيم
تړاو کاپي کاپي شو
پرډايس ډېټاکوم پ٣٠٠ سټلايټ موډيم
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه