رنګين کتاب پوښ مخ
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال دليرې ښوونځى، رنګين پښتو کتاب اى ٤
رنګين له قلم سره اشنايي ښيي.د انځورونو په رنګولو، زده کوونکي د قلم او ابټه يا الفبې سره اشنا کېږي، زده کوونکي هڅول کېږي، چې د انځورونو او تورو ترمنځ اړيکو باندې پوه شي . د تورو سره اړوند انځور رنګول د توري په زده کولو کې مرسته کوي. کارېدنه: وړکتون يا لومړى ټولګى د چا لپاره؟ هغه کسان چې ليک لوست زده کوي او يا ماشومان له ٢ کلنۍ تر ٥ کلنۍ پورې وي.
30 .00 USD
بارکوډ
*LDS-POSN-10*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
ژبه
ps
خپروونکى
لېوال ډيجيټل ښوونځى
خپرېدو نېټه
2018-06-01
د پاڼو شمېر
44
ليکوال
ښاغلى نور رحمان لېوال
نورې ويډيو
رنګين کتاب ښوونيزه ويډيو