رنګين شمير کتاب پوښ مخ
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال دليرې ښوونځى، رنګين شمير پښتو کتاب، اى ٤
د انځورونو په مرسته زده کوونکي ته عددونه ورښيي . زده کوونکى انځورونه رنګوي او د رنګه شويو انځورونو په شمېر عدد ليکي او زده کوي . وړکتون او لومړي ټولګي کې کارېږي، ماشوم له ٢ کلنۍ څخه تر ٥ کلنۍ پورې او هم د هغو کسانو لپاره دى چې ليک لوست پيل کوي. کتاب ٢٤ مخه لري.
10 .00 USD
بارکوډ
*9789936802681*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
ژبه
ps
خپروونکى
لېوال ډيجيټل ښوونځى
ليکوال
ښاغلى نور رحمان لېوال
نورې ويډيو
رنګين شمير کتاب ښوونيزه ويډيو