ليکلار کتاب پوښ مخ
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال دليرې ښوونځى، د ليکلار کتاب اى ٤ پښتو
د تورو او کليمو په سر ليکل زده کوونکي ته د ابټه يا الفبې توري، نومونه او اړوند کليمې ورښيي، زده کوونکى انځورونه رنګوي، بيا د رنګ شوي انځور د سر تورى او د انځور پوره نوم، په رنګينو چوکاټونو کې بيا بيا تمرين کوي او په پاى کې ا تورى او انار کليمه پخپله ليکي لکه ا، انار.
20 .00 USD
بارکوډ
*LDS-POSN-3*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
خپروونکى
لېوال ډيجيټل ښوونځى
ليکوال
ښاغلى نور رحمان لېوال
نورې ويډيو
ليکلار کتاب ښوونيزه ويډيو