کومټک CDM570 سلسله
تړاو کاپي کاپي شو
کومټک CDM570 سلسله
برانډ
Comtech
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه