پولييتلين پلاستيکي استر
تړاو کاپي کاپي شو
پولييتلين پلاستيکي استر، ١مم، د اوبو ډنډ او کبپالني ډنډ لپاره
کبپالني د ډنډ لپاره د ډنډ نات کې خورولوHDPE پلاستيک چې د زيم مخنيوى کوي، د کبانو ساتلو وړ، د لمر وړانګو او کیمیاوي توکو په بډ مقاومت لري، ١ملي متر ډبلوالي،تان کچه بر ييي اوږدوالى ييي
شتون شمېر
پرېمانه