شارپ کاپي ماشين رنګ AR-270FT
Sharp AR-270FT toner
Sharp AR-270FT toner
تړاو کاپي کاپي شو
شارپ کاپي ماشين رنګ AR-270FT
شارپ ټونر کارتریج اي ار۲۷۰ فټه ستاسو د تیز لیزر چاپندي او کاپي ماشين لپاره د لوړ کیفیت چاپ آوټ تولیدوي.
برانډ
Sharp
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
اي ار۲۷۰ فټه
۱۶۰۰۰
شارپ
تور
Toner Load
۳۰۰ جي
شارپ اي ار۲۷۰ ټونر کارتریج
شارپ اي ار۲۷۰ فټه /اس ټي
Page Yield
۷۰۰۰پاڼې
ماډل
اي ار ۲۷۰ فوټه
برانډ
شارپ
بار
۳۰۰ جي
پاڼو لاس ته راتلل
۷۰۰۰ پاڼي