اوسپنه يا پيريټ اوري
تړاو کاپي کاپي شو
د اوسپني او مسو اوري
سرچينه: افغانستان
شتون شمېر
پرېمانه