اوسپنه يا پيريټ اوري
اوسپنه يا پيريټ اوري
Pyrite( FeS2) Sample Analysis
تړاو کاپي کاپي شو
د اوسپني او مسو اوري
سرچينه: افغانستان
شتون شمېر
پرېمانه