معيار سپين ښويکاڼى
تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان معياري سپين ښويکاڼى
دري ډوله ټلک لرو ١٠٠٪ ډبری، ١٠٠٪ ميده، ٣٠٪ ميده او ٧٠٪ ډبرى کارونه: کاغذ، رنګ، سينګار، درملتون، ربړ، کاشي او نور.
ترسراوى
لېوال هټۍ ترسراوى
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه