تړاو کاپي کاپي شو
اندریو یونیورسل وست ترنسرسیور کت
VSAT transceiver kit Model: XR3 Qty: (1)
شتون شمېر
پرېمانه