تړاو کاپي کاپي شو
جینیریک ن پ م ۲.۴م
شتون شمېر
پرېمانه