تړاو کاپي کاپي شو
سوپرمکس ایکستندید دیجیتل س-بند ل ن ب ف ح-۴۴۴ سوپر، ۳.۴-۴۲ج ح ز،۹۵۰-۱۷۵۰م ح ز
SuperMax EXTENDED DIGITAL C-BAND LNBF Model no: VH-444 SUPER Input Freq : 3.4~42GHz Output Freq : 950~1750MHz Gain : 65dB Typical Noise Fig: 17.K
شتون شمېر
پرېمانه