کو ۱۱.۷۰-۱۲.۲۰ ج ح ز
تړاو کاپي کاپي شو
کو ۱۱.۷۰-۱۲.۲۰ ج ح ز
برانډ
ان جي ار
کړنلارې او شرتونه
بارکوډ
*LK-479*
شتون شمېر
پرېمانه