تړاو کاپي کاپي شو
م و ر۱۲۰۸د ن کو ۱۱.۴۵-۱۱.۹۵ ج ح ز ب ل ل
شتون شمېر
پرېمانه