تړاو کاپي کاپي شو
حیوز DW4-G1
بارکوډ
*G1AL1E5EB7*
برخه ډول
بکس
شتون شمېر
پرېمانه