دیلینک دک وم-۴ک۴-پورت پ س/۲ ک و م سویچ
تړاو کاپي کاپي شو
دیلینک دک وم-۴ک۴-پورت پ س/۲ ک و م سویچ
Model: DKVM-4K -Control 4 PS/2 Computers Using a Single Keyboard, Mouse and Monitor -Supports up to 2048 x 1536 Resolution -Convenient Select Button and Hot Keys -Up to 54Mbps with 5 Operational Modes Including WDS
55 .00 USD
برانډ
ډيلينک
کړنلارې او شرتونه
بارکوډ
*790069263729*
برخه ډول
بکس
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
Model
ډ ک و م-٤ک
Brand
ډ-لېنک
ورته وړانديزونه
دیلینک دک وم-۴ک۴-پورت پ س/۲ ک و م سویچ
دیلینک دک وم-۴ک۴-پورت پ س/۲ ک و م سویچ
تړاو کاپي کاپي شو
Model: DKVM-4K -Control 4 PS/2 Computers Using a نور وښيه...
55 .00 USD