لېوال بى ين سى نه ار سى يې کېبل اوږد والۍ 1 ميټر کاريدلى
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال بي ان سى نه ار سى اې کېبل اوږد والۍ 1 ميټر کاريدلى
لېوال برنډ بي ان سي اې کېبل ١ مټره
10 .63 USD
بارکوډ
*LK-113*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه