RCA Male to RCA Male
RCA Male to RCA Male
RCA Male to RCA Male
تړاو کاپي کاپي شو
کيبل ار سي اى څخه ار سي اى، نرينه ، ٨٫٥ متره
شتون شمېر
پرېمانه