ایدیماکس ES-3116P 16 Port چټګ ايترنېټ سوېچ
تړاو کاپي کاپي شو
ایدیماکس ES-3116P 16 Port چټګ ايترنېټ سوېچ
١٦ پورټه ١٠\١٠٠ مېګابېټ سيکنډ کې سوېچ نيم\پوره دواړخيز اوتومات اړيکې
40 .00 USD
بارکوډ
*LK-424*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه