صفحه نخست > پرسش ها و جواب ها
پرسش ها و جواب ها
اجراء فروش در لېوال هټۍ
قبل از اينکه به مشترى اجناس بدهېد، لازم است در فروشگاه لېوال حساب باز نمايدومکان تسليمى محصولات را انتخاب نمايد. به اساس مکان تسليمى مشترى قيمت و ديگر نرخ ها حساب مينمايد و خريداز باز ميتواند که فرمايش قيمت مکمل و حاضر درخواست فروش را برايش پيشکش کند.
با دادن قيمت خريداز اجناس با انجام دادن سبدفروشى ما خريدارى کرده ميتواند. در جريان خريدارى خريدار معلومات در مورد موجوديت و تسليمى آن در پرتو مکان انها داده خواهد شد.
١- رعايت قيمت و شرايط تحويلى
٢- فرستادن درخواست قيمت به مشترى لېوال
٣- مشترى لېوال ال ال اس، به دبى و يا به گروپ انتخاب شده تاديه ميدهيد.
٤- به فرد تحويل پيام ميدهيد که تاديه تحت دست است.
٥- فرد تحويلى به مشترى اجناس را ميفرستند. ٦- به مشترى که مال و اجاس برسند، لېوال تاديه فرد تحويلى را در يک هفته ميفرستند.
٧- لېوال طبق ٢٪ تاديه را هزينه فرستادن را دور ميدهد طبق ترتيب داد و گرفت بانگ. از طريق کريدت کارت و راه هاى ديگر.

اجراى فروشات، فروشنده
فروشنده در فروشگاه لېوال به يک حساب و KYC نياز دارد اگر تنها و حساب شرکت يا مالک KYC باشد. هنگاميکه فروشنده با تکميل نمودن لست اجناس را تکميل نمايند، اجناس با قيمت لست شده ميتواند و يا صلاحيت قيمت را بدست آوريد و مورد استفاده قرار دهيد. مشترى ميتواند با استفاده از سبد ما اجناس را درج نمايد. در هنگام خريدارى معلومات مهم موجوديت و تحويلى به مشترى فرستاده خواهد شد.
:
.قبل از اينکه مشترى اخناس را خريدارى نمايند، موصوف بايد با فروشگاه لېوال حساب داشته باشد بعد از آن ميتواند با قيمت ها اجناس را خريدارى نمايد و مشترى ميتواند به چک اوت مراجعه نمايد، صلاحيت هاى تحويلى را انتخاب نموده و مصارف مربوطه را بپزيرند، اجناس در زمان معين طبق تقسيم اوقات قابل قبول تحويل خواهد شد.
اگر ميخواهيد که اجناس را قبل از بدست آوردن قيمت به دست آوريد پس اين رهنمود قابل اجرا ميباشد.
١.با کاربرد مادل تدارکات، فروشگاه لېوال براى نمايندگى مشترى با فروشنده تماس خواهند گرفت.
٢. ما به خريدار درخواست ها را پيشکش خواهيم کرد.
٣. يک بار که فروشنده قيمت ها را ارسال نمايد، فروشگاه لېوال آن را به مشترى ارسال خواهند نمود.
٤. مشترى با قيمت و شرايط موافق باشد.
٥. ٢٪ کميشن از طريق فروشنده به فروشگاه لېوال تاديه ميشود.
٦. مشترى در مادل تدارکات فروشگاه لېوال به فروشنده سپرده ميشود، فروشنده و مشترى مادل تدارکات را تعقيب مينمايند.
فروشنده و مشترى ميتواند که فروشگاه لېوال را در هر مرحله ببيند براى هر نوع حمايت.
٧. اگر داد و ستود ناموفق شود، ٢٪ کميشن دوباره به حساب فروشنده مسترد مييشود

ميخواهم در فروشگاه لېوال ايفاى وظيفه نمايم کدام روش را بايد انتخاب نمايم تا عايد روزمره خويش را افرايش دهم.
١-از همه اولتر در ويبسايت فروشگاه لېوال و ساير صفحات اجتماعى LiwalHtay را بار بار مشاهده نموده، تا از امورات فروشگاه آگاه شويد. ٢- در فروشگاه لېوال حساب باز نمايد، در هنگام باز نمودن حساب در بخش من هستم "در فروشگاه لېوال کار ميخوام" انتخاب نمايد، پروفايل خويش را تکميل نموده، به اساس پروفايل شما ما تصميم خواهيم گرفت که واجد شرايط وظيفه هستيد يا خير، پس پروفايل شما بايد سوانع مکمل داشته باشد مثل که سيوى را ايجاد مينمايد.
٣- بخش پرسش ها و جوابات را مشاهده نموده بلخصوص بخش قيمت هاى فروشگاه لېوال و بخش مشهور ساختن محصولات شما.
٤-هنگاميکه سه بخش فوق را تکميل نموديد، از خانه يا کاروبار خويش آغاز نمايد، چيزهاى را رارند که با فروش آن در فروشگاه لېوال مفاد نماييد، بد از آن د چهار اطراف خويش ببينيد، کسى چير را دارند که آن را شما در فروشگاه لېوال درج نماييد و آن را بازاريابى نمايد و مشترى را براى شان دريافت نماييد آموزش بازاريابى را فروشگاه لېوال فراهم مينمايد.
٥- فوايد: اجناس خويش را که لست نمايد و بفروش برسد فروشگاه لېوال صرف ٢٪ را از قيمت جنس که بفروش رسيده ميگيرد.
٦- اگر شما محصولات ديگران را لست و آن را بفروشيداز مفاد خالص لېوال هټۍمربوط به معامله ٢٥٪ به شما داده ميشود.
اگر د فروشگاه لېوال مشهور کردن را از کدام شرکت فابريکه دريافت نمايد ٤٠٪ و با ايجاد کردن تماس با پروفايل ٤٠٪ مفاد به شما داده ميشود.