به بازاريابان امور مستقل فروشگاه لېوال، کابل، افغانستان، گروپ نخست را جهت سپرى نمودن دوره موفقانه آموزش مبارکباد ميگويم.    پښتو English
Copy Link کاپى شد
لېوال هټۍ درانتشار نخستين دوره ازمايشى از ميان دها حاميان خويش، داکتر امان الله ساپى، فريد احمدفضلى و يوسف ساپى در نخست مدت دو هفته آموزش حضوري، که در فروشگاه براى خود، مشتريان ، درج کردن محصولات و روش هاى بازاريابى در آن گنجانيده شده بودموفقانه به پايان رسانيد براى شان مبارک باد ميگويم و در فروشگاه موفقيت هاى فروشات را براى شان خواهانيم.
دوره دوم فروشگاه لېوال رايگان يا آمورش آنلاين، به وقت دوبى از ساعت ٥ الى ١٠ شب از زوم يا راه هاى ديگر، به اوقات ذيل قابل اجرا ميباشد. لېوال هټۍ
١-٢١ جوزا/١١ جون، به لسان پشتو بخش انکشاف منابع بشري
٢-٢٨ جوزا/١٨ جون، به لسان فارسى #پښتوورځ٣-٣اسد /٢٥ جون، به لسان انگلسى
براى اشتراک در آموزش از هر مکان جهان شرکت کرده ميتوانيد، براى اشتراک آموزش و باز کردن حساب را مشاهده نماييد.

لېوال هټۍ بخش انکشاف منابع بشري
#پښتوورځ
ثبت نام